Zalza & Nick Skelton
Championat - CSI Dortmund 1997
AppComm - web